Tietosuojaseloste Artistiasu Oy

Rekisterinpitäjä:
Artistiasu Oy
Y-tunnus 0945011-2
Kumitehtaankatu 5
04260 KERAVA

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Eija Laine
p. 09 8366 7560
info@artistiasu.fi

Rekisterin nimi:
Artistiasu Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin, tilastoimiseen ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);

2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);

3. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:
1. henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen tiedot
2. henkilölle tarjotut palvelut ja oheistuotteet
3. henkilölle tarjotun palvelun arvo.

Tietoja käytetään vuokrasopimuksen laatimiseen ja tiedoilla pystymme varmistamaan vuokraajan henkilöllisyyden ja yrityksen olemassa olon.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä tai tilauksen tehneiltä henkilöltä itseltään.
Henkilötietoja kerätään ja päivitetään sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan. Rekisteriä päivittävät ja ylläpitävät Artistiasu Oy:n vuokraamon henkilökunta, sekä toimiston henkilökunta.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin liittyvät tiedot ovat palomuurein ja salasanoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Ainoastaan Artistiasu Oy:n henkilökunnalla on pääsy asiakasrekisterin sisältämiin tietoihin.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voi tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai tekemällä pyynnön rekisterinpitäjälle kirjallisena sekä allekirjoitettuna.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedot oikaisemista ottamalla yhteyden rekisterinpitäjään. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus poistaa rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Pyrimme aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan rekisteröidyn kanssa. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisten tutkittavaksi.

 

Tietojen poistaminen rekisteristä

Henkilötietoja säilytetään, kunnes rekisteröitävä pyytää poistamaan asiakastietonsa.
Kun asiakas haluaa tietonsa poistettavan, hänen tulee ottaa yhteys Artistiasu Oy:n rekisterinpitäjään sähköpostitse. Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

 

Verkkosivujen automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely


Verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä voidaan kerätä kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai muita vastaavia tietoja. Tunnistetiedot talletetaan verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä kehittämisen ja markkinoinnin tueksi. Vain edellä mainittuja tehtäviä hoitava henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei saa ilmaista sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa.


Palautteen, yhteydenottopyynnön tms. voi lähettää yhteydenottolomakkeen kautta. Jos palautelomakkeella tai sähköpostilla lähetettyyn palautteeseen halutaan vastaus, tulee palaute lähettää yhteystiedoilla varustettuna. Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit tulevat sähköpostitse meille. Henkilötietoja sisältävää palautetta lähettävän on syytä huomioida, että suojaamattomana lähetetyn palautelomakkeen tai sähköpostiviestin tietoturva on heikko eikä tiedon salassapitoa ja suojaamista voida tällöin täysin varmistaa. Tämä on syytä huomioida erityisesti yksityisyyden kannalta arkaluonteisten tietojen osalta.