Tietosuojaseloste Artistiasu Oy

Rekisterinpitäjä:
Artistiasu Oy
Y-tunnus 0945011-2
Kumitehtaankatu 5
04260 KERAVA

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Eija Laine
p. 09 8366 7560
info@artistiasu.fi

Rekisterin nimi:
Artistiasu Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin, tilastoimiseen ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);

2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);

3. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:
1. henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen tiedot
2. henkilölle tarjotut palvelut ja oheistuotteet
3. henkilölle tarjotun palvelun arvo.

Tietoja käytetään vuokrasopimuksen laatimiseen ja tiedoilla pystymme varmistamaan vuokraajan henkilöllisyyden ja yrityksen olemassa olon.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä tai tilauksen tehneiltä henkilöltä itseltään.
Henkilötietoja kerätään ja päivitetään sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan. Rekisteriä päivittävät ja ylläpitävät Artistiasu Oy:n vuokraamon henkilökunta, sekä toimiston henkilökunta.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin liittyvät tiedot ovat palomuurein ja salasanoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Ainoastaan Artistiasu Oy:n henkilökunnalla on pääsy asiakasrekisterin sisältämiin tietoihin.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voi tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai tekemällä pyynnön rekisterinpitäjälle kirjallisena sekä allekirjoitettuna.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedot oikaisemista ottamalla yhteyden rekisterinpitäjään. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus poistaa rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Pyrimme aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan rekisteröidyn kanssa. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisten tutkittavaksi.

 

Tietojen poistaminen rekisteristä

Henkilötietoja säilytetään, kunnes rekisteröitävä pyytää poistamaan asiakastietonsa.
Kun asiakas haluaa tietonsa poistettavan, hänen tulee ottaa yhteys Artistiasu Oy:n rekisterinpitäjään sähköpostitse. Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

 

Verkkosivujen automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely


Verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä voidaan kerätä kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai muita vastaavia tietoja. Tunnistetiedot talletetaan verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä kehittämisen ja markkinoinnin tueksi. Vain edellä mainittuja tehtäviä hoitava henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei saa ilmaista sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa.


Palautteen, yhteydenottopyynnön tms. voi lähettää yhteydenottolomakkeen kautta. Jos palautelomakkeella tai sähköpostilla lähetettyyn palautteeseen halutaan vastaus, tulee palaute lähettää yhteystiedoilla varustettuna. Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit tulevat sähköpostitse meille. Henkilötietoja sisältävää palautetta lähettävän on syytä huomioida, että suojaamattomana lähetetyn palautelomakkeen tai sähköpostiviestin tietoturva on heikko eikä tiedon salassapitoa ja suojaamista voida tällöin täysin varmistaa. Tämä on syytä huomioida erityisesti yksityisyyden kannalta arkaluonteisten tietojen osalta.

 

PUKUVUOKRAUSEHDOT ARTISTIASU OY

Sopijapuolet

 

Tuotteiden vuokraaja on Artistiasu Oy, Y-tunnus 0945011-2. Tuotteita vuokrataan yksityishenkilöille, yrittäjille ja yrityksille Suomeen ja sen ulkopuolelle.

Tuotteiden hinnat voidaan ilmoittaa ALV:n kanssa tai ilman. Mikäli arvonlisäveroa ei ole erikseen merkitty, sisältää pukuvuokrauksen ilmoitettu hinta veron. Asiakkailta vero veloitetaan vallitsevat lainsäädännön mukaan.

Pidätämme oikeuden hintojen ja mahdollisten kuljetuskustannusten hintojen muutoksiin. Vuokrausehtoja sovelletaan pukuvuokraamon tuotteiden vuokraamisessa vuokralleantajan (Artistiasu Oy) ja vuokralleottajan (asiakas) välillä.

 

Vuokrauksen kohde

 

Artistiasu vuokraa vaatteita, asusteita ja rekvisiittaa niiden sen hetkisen kunnon mukaisina. Artistiasun vuokravalikoima koostuu vintage-tuotteista, joten niissä saattaa olla kulumaa ja käytön jälkiä. Asiakkaan tulee tarkistaa vuokrattava tuote mahdollisten kulumien ja jälkien varalta ennen tuotteen vuokraamista. Artistiasu ei hyvitä tuotteiden vuokrahintaa tai sen osaa, mikäli vuokratuote ei ole sopiva asiakkaan käyttötarkoitukseen tai tuotteen laatu ei vastaa asiakkaan toiveita.

 

Artistiasu toimii ajanvarauksella. Asiakas voi varata ajan joko puhelimen, sähköpostin tai netin välityksellä. Viimeinen varattavissa oleva sovitusaika on yksi (1) tunti ennen Artistiasun sulkemisaikaa. Mikäli asiakas ei ole varannut sovitusaikaa etukäteen, Artistiasu ei pysty takaamaan puvustajaa asiakkaan avuksi.

 

Mikäli asiakas ei pääse sovittamaan ja/tai tarkistamaan vuokratuotteita ennen vuokraa, voi Artistiasu toimittaa asiakkaan toiveiden ja mittojen mukaan Artistiasun valikoimasta kerätyn asun. Artistiasu toimittaa asiakkaan toiveita mahdollisimman hyvin vastaavan tuotteen tai tuotteet. Artistiasu ei ole velvollinen hyvittämään tuotteiden hintaa asiakkaalle, mikäli asiakkaalle toimitetut vaatteet eivät ole sopivan kokoisia tai muuten asiakkaan mieleen.

 

Mikäli vuokratuotteiden laatu ei vastaa luvattua, tulee asiakkaan tehdä tästä reklamaatio viipymättä. Reklamaatio tehdään kirjallisesti Artistiasun asiakaspalveluun (vuokraus@artistiasu.fi) tai suullisesti palautuksen yhteydessä. Reklamaation laadusta riippuen Artistiasu voi hyvittää reklamoidun tuotteen hinnan lahjakortilla.

 

Artistiasu ei ole vastuussa, mikäli vuokratuotteita käytetään annettujen ohjeiden vastaisesti ja tästä koituu vahinkoa asiakkaalle, muille henkilöille tai asiakkaan järjestämälle tilaisuudelle.

 

Vuokrattujen tuotteiden muuntelu, ompelu, korjaaminen, puhdistus tai peseminen asiakkaan tai kolmannen osapuolen toimesta on kielletty ilman Artistiasun antamaa suostumusta. Vuokralleottaja ei saa edelleen vuokrata tuotteita kolmannelle osapuolelle.

 

Asiakas on vastuussa vuokratuotteista kunnes ne ovat palautuneet takaisin Artistiasulle ja Artistiasun työntekijä on tarkistanut palautuksen sisällön. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan Artistiasulle vuokrauksen aikana syntyneistä vahingoista ja rikkoutumisista viimeistään palautuksen yhteydessä. Vuokralleottaja on vastuussa käsittelyn, pakkaamisen, kuljetuksen ja palautuksen aikana syntyneistä vahingoista tai väärin pakatuista tuotteista. Tuotteen (sis. vuokratuotteet, pakkausmateriaalit, kestokassit, suoja-/pukupussit) rikkoutuessa, kadotessa tai muuten vaurioituessa vuokralleottaja on velvollinen maksamaan tästä Artistiasulle vahingonkorvauksen. Vahingonkorvaus perustuu vahingon laatuun. Rikkoutuneista ja vahingoittuneista tuotteista veloitetaan korjauskustannukset (58 € /h (alv 0%) + käytetyt materiaalit) ja kadonneista tuotteista veloitetaan uutta tuotetta vastaava hinta vuokrahinnan lisäksi. Vahingonkorvauskulut ovat erillisiä maksuja eikä vuokrahintaa hyvitetä niistä.

 

Tuotteet palautetaan asiakkaalta käytettyinä ilman pesua tai puhdistusta. Vuokratuotteiden hinnat sisältävät yhden (1) pesukerran. Ylimääräiset huoltokustannukset (58 € + alv / h) veloitetaan vuokralleottajalta. Ylimääräiseksi huoltokustannukseksi katsotaan kaikki pesu- ja puhdistustoimet, jotka täytyy tehdä ensimmäisen huoltokerran jälkeen. Vuokratuotteita huolletaan niin kauan kunnes ne ovat puhtaita tai vuokrakunnossa. Mikäli tilanne ei ole korjattavissa määritetään vahingonkorvaus.

Artistiasu ei hyvitä huoltokustannuksia, mikäli asiakas on huoltanut vuokratuotteet itse tai kolmannen osapuolen avulla.

Vuokratuotteet tulee pakata annettujen ohjeiden mukaisesti.

 

Vuokra-aika

 

Vuokra-aika tuotteille on 7 vuorokautta tuotteiden noudosta alkaen. Ilmoitetut hinnat sisältävät 7 vuorokauden vuokra-ajan ja yhden (1) normaalin pesukerran. Pidempiaikaisesta vuokrasta on sovittava etukäteen. Tällöin vuokratuotteiden vuokrahinta kertaantuu sovittujen viikkojen mukaisesti.

Palauttaessa puhtaat/käyttämättömät tuotteet ja käytetyt tuotteet on pakattava erikseen eikä kenkiä ei saa pakata samaan kassiin vaatteiden kanssa.

Palautuksen viivästyessä Artistiasu voi periä vuokralleottajalta uuden vuokra-ajan hinnan, jokaiselta viivästyneeltä viikolta.

 

Ammattilaisten (puvustajat, tuotantoyhtiöt, valokuvaajat, muusikot) on mahdollista ottaa tuotantoa, projektia tai valokuva-/videokuvausta varten sovitusvaatteita vuokratuotteiden lisäksi.  Palauttaessa puhtaat ja käytetyt tuotteet on pakattava erikseen ja kenkiä ei saa pakata samaan kassiin vaatteiden kanssa. Mikäli yli puolet vuokratuotteista ovat käyttämättömiä ja ohjeiden mukaan pakattu, sovitusvaatteista veloitetaan vain 30% tuotteen vuokrahinnasta. Mikäli asiakas ei ole lajitellut käyttämättömiä ja käytettyjä tuotteita ohjeiden mukaisesti, veloitetaan kaikista tuotteista täysi vuokrahinta. Mikäli asiakas on pakannut kenkiä käyttämättömien tuotteiden kanssa samaan kassiin, veloitetaan kaikista kyseiseen kassiin pakatuista tuotteista täysi vuokrahinta.

 

Tuotteiden nouto ja toimitus

 

Tuotteiden nouto tapahtuu Artistiasu Oy:n toimipaikalta (Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava) etukäteen sovitusti. Vuokratuotteiden loppusumma maksetaan noudon yhteydessä, ellei toisin sovita. Asiakas on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella maksun yhteydessä. Artistiasulla on oikeus tarkistaa vuokralleottajan henkilö- ja osoitetiedot.

Asiakas voi halutessaan tarkistaa vuokrattavat tuotteet noudon yhteydessä.

Artistiasu voi toimittaa tuotteet asiakkaalle Matkahuollon välityksellä lähimpään toimipisteeseen tai suoraan ovelle. Pääkaupunkiseudulle on mahdollista toimittaa Matkahuollon lisäksi lähetillä. Mahdolliset pakkaus- ja lähetyskulut veloitetaan asiakkaalta. Toimitetut tuotteet ja muut kustannukset laskutetaan asiakkaalta lähetyksen palauduttua Artistiasulle. Artistiasu käyttää kierrätyspakkauksia lähetyksissä.

 

Artistiasu ei vastaa Matkahuollon tai lähettien mahdollisista virheistä tai myöhästymisistä.

 

Tuotteiden palautus

 

Vuokratuotteet voi palauttaa henkilökohtaisesti Artistiasu Oy:n toimipaikalle (Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava) ennen vuokra-ajan päättymistä arkisin klo 16 mennessä tai Matkahuollon "perille asti toimituksena" asiakkaan maksamana. Mikäli asiakas palauttaa vuokratuotteet muuna kuin Matkahuollon "perille asti" toimituksena Artistiasu veloittaa noudosta syntyneet kustannukset (työaika 58 € + alv / h ja matkakulut) asiakkaalta paketin noutamisesta. Lähettipalvelu on mahdollista tilata Artistiasun kautta. Asiakas on velvollinen maksamaan mahdolliset lähetys- ja toimituskulut, jotka syntyvät palautuksesta. Asiakas on vastuussa vuokratuotteista siihen asti kunnes ne ovat palautuneet Artistiasun liikkeeseen ja Artistiasun työntekijä on tarkistanut palautuksen sisällön.

 

Palautettaessa toimipaikalle tulee palauttajan (yksityishenkilö, lähetti tai muu tavarantoimittaja) ojentaa vuokratuotteet Artistiasun työntekijälle. Artistiasulla ei ole palautuslaatikkoa, vaan tuotteet palautetaan liikkeen aukioloajan sisällä. Tuotteita ei saa jättää liikkeen ulkopuolelle eikä antaa Artistiasun ulkopuolisille henkilöille.

 

Tuotteiden varaus ja maksu

 

Vuokratuotteet on mahdollista varata sovituksen yhteydessä, sähköpostilla (vuokraus@artistiasu.fi) tai puhelimitse (050 5151 600).

Artistiasu voi velottaa vuokralleottajalta varausmaksun varauksen teon yhteydessä. Varausmaksu on 50% vuokratuotteiden loppusummasta. Varausmaksua ei palauteta tai hyvitetä, mikäli varaus peruuntuu asiakkaan toimesta. Jos Artistiasu ei pysty toimittamaan sovittua asua ja/tai tuotteita, voi asiakas valita muun vastaavan asun ja/tai tuotteet tai varausmaksu voidaan palauttaa asiakkaalle.

 

Artistiasu veloittaa pitkäaikaisista varauksista säilytysmaksun (kuusi (6) kuukautta tai pidempi säilytysaika). Kuuden (6) kuukauden varauksesta veloitetaan säilytysmaksuna varattavien tuotteiden yhden viikon vuokrahinta.

 

Artistiasun sesonkituotteita ei ole mahdollista varata.

 

Artistiasulla on oikeus ottaa panttimaksu vuokraamistaan tuotteista. Maksettu panttisumma palautetaan vahingoittumattomien tuotteiden palautuksen yhteydessä vähennettynä kyseisen tuotteen vuokralla.

 

 

Varauksen siirto

 

 

Varausta on mahdollista siirtää ilmoittamalla siitä Artistiasulle joko suullisesti tai kirjallisesti. Varauksen siirrosta ei peritä uutta varaus maksua, mikäli varauksen aika ei ylitä kuutta (6) kuukautta. Jos uusi varausaika on kuusi (6) kuukautta tai enemmän voi Artistiasu veloittaa asiakkaalta varausmaksun uudelta varausajalta.

 

 

Peruuntunut vuokraus

 

 

Varaus on mahdollista perua ilmoittamalla siitä Artistiasulle joko suullisesti tai kirjallisesti. Mikäli varatuista vuokratuotteista on veloitettu varausmaksu, ei varausmaksua pelauteta tai hyvitetä vuokrauksen peruuntuessa asiakkaan toimesta. Jos Artistiasu ei pysty toimittamaan sovittua asua ja/tai tuotteita, voi asiakas valita muun vastaavan asun ja/tai tuotteet tai varausmaksu voidaan palauttaa asiakkaalle.

 

Artistiasu ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, mikäli vuokratuotteiden toimittamisen estää jokin Artistiasun ulkopuolinen tekijä tai syy. Mikäli vuokratuote/-tuotteet ovat palautuneet viallisena edelliseltä vuokralleottajalta voi asiakas halutessaan valita korvaavan vuokratuotteen tilalle.

Artistiasu ei ole korvausvelvollinen, mikä sopimuksen täyttämättä jättäminen ulkopuolisen tekijän tai syyn toimesta aiheuttaa vuokralleottajalle taloudellista tai muuta vahinkoa.